لطفا نظر ، انتقاد و پیشنهادهای خود را در مورد نحوه برخورد و نحوه کار راننده و نفرات جابجایی یا بسته بند و تلفنچی و دفتردار برای ما ارسال بفرمایید


شماره بارنامه مورد نقد